Aktuelno

Intervju sa gospođom Sylviom Okinlay-Paraguya

Jednake mogućnosti za žene i muškarce su osnovno ljudsko pravo i obavezan preduslov za održiv ekonomski razvoj i eliminaciju siromaštva. Nažalost, u zadružnom sektoru, kako u BiH, tako i čitavom svijetu, žene još nisu našle svoj prostor na rukovodećim pozicijama.

Kulturološke norme prepisuju ražičitu ulogu muškarca i žene, to je jedan od razloga što danas predominantno muškarci sjede na vodećim pozcijama u zadrugarstvu. Mada žene učestvuju u radu zadruga i to na najtežim poslovima, često se njihov glas ne čuje, niti su na pozicijama odlučivanja.

Ipak u svijetu postoje svijetli primjeri žena koje su upornošću, obrazovanjem i profesionalnim nadograđivanjem ostvarile uspješne karijere. Jedna od njih je gospođa Okinlay-Paraguya, koja ukratko govori o važnosti učešća žena u tijelima odlučivanja i o svom putu ka uspješnoj karijeri. Prenosimo ovaj interviju u nadi da će ovakav primjer biti motivacija ženama u BiH da se izbore za svoja prava na ličnom i profesionalnom nivou.

 

Legislativa

Image

Zadružni savez Bosne i Hercegovine je asocijacija zadruga na nivou države Bosne i Hercegovine nastao voljom entitetskih saveza a potvrđen Oštim zakonom o zadrugama Bosne i Hercegovine. Članice Saveza su sve zadruge dobrovoljno uključene u entitetske saveze, Zadružni savez FBiH i Zadružni savez RS. Zadružni savez BiH, kako je utvrđeno Zakonom, ima isključivu nadležnost predstavljanja bosanskohercegovačkog zadrugarstva u svijetu i poslove javnih ovlaštenja.

COOP- bosne i Hercegovine

Image

Zadružni savez Bosne i Hercegovine je asocijacija zadruga na nivou države Bosne i Hercegovine nastao voljom entitetskih saveza a potvrđen Oštim  zakonom o zadrugama Bosne i Hercegovine. Članice Saveza su sve zadruge dobrovoljno uključene u entitetske saveze, Zadružni savez FBiH i Zadružni savez RS. Zadružni savez BiH, kako je utvrđeno Zakonom, ima isključivu nadležnost predstavljanja bosanskohercegovačkog zadrugarstva u svijetu i poslove javnih ovlaštenja.